Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

XI kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pasibaigęs

Vietos projektų teikimo laikotarpis: nuo 2022 m. kovo 29 d. 00 val. iki 2022 m. gegužės 3 d. 24 val.

Projektų atrankos komiteto posėdžio 2022-06-09 protokolo nutariamoji dalis

DĖMESIO! Tinkamas vietos projektų pateikimo būdas: paraiška ir jos priedai (įskaitant verslo planą) teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu projektai.rvvg@gmail.com

1. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonės dokumentai

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas EURI-19.2-6.4)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 

FSA 3 priedas (Verslo planas)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

 

3. Bendrieji dokumentai

Visoms kvietimo priemonėms  ESIF įkainiai. Sausti čia.  
Visoms kvietimo priemonėms  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis)  
Visoms kvietimo priemonėms Vienos įmonės deklaracija. Spausti čia. Dėmesio! VVG pateikiamas pilnas dokumentas.  
Priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. Spausti čia.  
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
Spausti čia.
 
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas. Spausti čia.
 
  Seniūnijų žemėlapis  

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai