Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Apie administravimą

Ar visos pasikeitusios taisyklių nuostatos automatiškai taikomos visoms paraiškoms (įvertintoms ir šiuo metu vertinamoms), taip pat įgyvendinamiems ir jau baigtiems įgyvendinti vietos projektams?

(2019-03-21 NMA atsakymai VVG tinklui)
Pasikeitusių administravimo taisyklių (toliau – AT) nuostatos, lengvinančios sąlygas paramos gavėjams, gali būti taikomos automatiškai projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu, t.y. jau patvirtintiems projektams, tačiau paraiškos vertinimo metu, norint taikyti pasikeitusios redakcijos nuostatas reiktų kaip numatyta AT 59 pasikeisti FSA.
Pvz.: 1. jei FSA prie tinkamumo sąlygų nurodyta, kad pareiškėjas turi atitikti VGN, tokiu atveju vertinant paraišką jis ir turi būti skaičiuojamas ir patikrinama ar pareiškėjas atitinka šią sąlygą. Tačiau jau patvirtinus paraišką, teikiant pareiškėjui metines ataskaitas VGN nebebus tikrinimas.
2. Jei FSA buvo patvirtinta dar tuo laikotarpiu, kai AT buvo numatyta taikyti 5 m. kontrolės laikotarpį, tačiau vertinant paraišką - 3 m. kontrolės laikotarpis, tuo atveju norit taikyti 3 metus kontrolės laikotarpį ir skaičiuoti rodiklius tik už 3 metus reiktų kaip ir numatyta AT 59 punkte pasikeisti FSA.
Pastaba: Paraišką patvirtinus, jai jau bus taikomos aktualios AT sąlygos, tačiau visos VVG sugriežtintos nuostatos, specialios ir papildomos sąlygos numatytos FSA, taikomos visais atvejais, nepaisant AT pasikeitimų

Kokiu atveju reikia keisti FSA? Ar nestabdant šiuo metu paskelbto VVG kvietimo teikti paraiškas, galime atlikti FSA pakeitimus pagal naują Taisyklių redakciją?

(2019-03-21 NMA atsakymai VVG tinklui)
Atvejai kada gali būti keičiama FSA yra aprašyti AT 59-63 punktuose. AT 59 punkte aiškiai apibrėžta, jog kvietimų teikti vietos projektų paraiškas galiojimo metu taisyti akivaizdžias technines FSA klaidas, neturėsiančias įtakos vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatams, arba FSA tikslinti pagal kvietimo teikti paraiškas metu pakeistas Taisyklių nuostatas ir (arba) pratęsti kvietimo teikti vietos projektų paraiškas laiką galima, nesustabdžius kvietimo teikti vietos projektų paraiškas. Taigi, nesustabdžius kvietimo, galima taisyti tik akivaizdžias klaidas ir tikslinti FSA pagal kvietimo teikti paraiškas metu pakeistas Taisyklių nuostatas.

Ar VVG turi prašyti pareiškėjų koreguoti verslo planus, sutartis dėl pasikeitusių Taisyklių nuostatų, pavyzdžiui, dėl pasikeitusio projektų kontrolės laikotarpio? Ar VVG turi pranešti pareiškėjams ir vietos projektų vykdytojams dėl pasikeitusio kontrolės laikotarpio?

(2019-03-21 NMA atsakymai VVG tinklui)
Ne, koreguoti verslo planų pareiškėjams tikrai nereikia, bus tikrinami visi nusimatyti rodikliai, už 3 kontrolės metus. Dėl komunikacijos, atsižvelgiant į tai, jog informuoti kiekvieną pareiškėją raštu yra gana nemaža administracinė našta, NMA siūlo žinią iškomunikuoti internetiniuose puslapiuose. NMA jau yra rengiamas straipsnis apie sutrumpėjusi kontrolės laikotarpį ir jis bus paviešintas NMA internetiniame puslapyje. Kai tik bus parengtas straipsnis, persiųsiu nuoroda Tinklui, jog informaciją galėtumėte paviešinti savo internetiniuose puslapiuose. Žinoma, jei VVG mano, jog tik tokio viešinimo neužtenka, savo pareiškėjus gali informuoti ir atskiru raštu.

Ar teisingai suprantame, kad pasikeitus ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmėms verslo plėtros (kontrolės laikotarpiu) ir verslo pradžios (projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu) atveju tampa nereikalinga pinigų srautų ataskaita? Jei ši palengvinanti nuostata taikoma automatiškai, nors FSA buvo nurodytas pareiškėjo/projekto vykdytojo įsipareigojimas: „Nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą (sudaryti balansą, pelno (nuostolių) ir pinigu srautu ataskaitas!“, ar reikia keisti FSA pakoreguojant įsipareigojimą?

(2019-03-21 NMA atsakymai VVG tinklui)
Pinigų srautų ataskaitos teikti nereikia tiems pareiškėjams, kuriems projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu skaičiuojamas grynojo pelningumo ir skolos rodikliai, tačiau tiems kuriems skaičiuojamas paskolų padengimo rodiklis, pinigų srautų ataskaitą teikti reikia, nes rodiklis apskaičiuojamas vadovaujantis pinigų srautų ataskaitos duomenimis.
Pastaba: Jeigu VVG patvirtintame FSA nurodė sąlygą ne tiesiog pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus, o detaliai išvardino dokumentus, kuriuos paramos gavėjas turėtų teikti, tai jau yra pačios VVG sugriežtinta sąlyga ir pareiškėjas turi teikti visus FSA nurodytus dokumentus arba VVG turi pasikeisti FSA.

Jei FSA pirmojo lapo išnašoje buvo įrašyta tuo metu galiojančių taisyklių kontrolės laikotarpio apibrėžimas („penkerių metų laikotarpis nuo... “), ar tokiu atveju automatiškai (nepakeitus FSA) gali būti taikomas 3 metų kontrolės laikotarpis?

(2019-03-21 NMA atsakymai VVG tinklui)
Siūlymas būtų rengiant FSA visas išnašas trinti, nes jos yra skirtos VVG kaip pagalba rengti FSA. Jei tokia išnaša FSA palikta, turėtų būti keičiama FSA.

Ar VVG turi priimti ir administruoti projektą, kai pareiškėjas jau yra pateikęs kitą projektą KPP ir laukia įvertinimo?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG)
VVG privalo priimti visus projektus. Jei tinkamumo vertinimo metu nustatoma, jog pareiškėjas yra pateikęs projektą pagal kitą KPP priemonę ir paraiška yra vertinama, jam siunčiamas paklausimas su prašymu pasirinkti, kurią paraišką nori kad būtų vertinama.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai