Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Apie projektą

Ar mokymų priemonės tikslinė grupė gali būti potencialūs Rokiškio r. VVG teritorijos pareiškėjai?

Taip. Pakeitus Rokiškio kaimo plėtros strategiją, tiksline mokymų priemonės grupe gali būti ir potencialūs pareiškėjai.

Ar galima prašyti paramos įmonei, jau vykdančiai veiklą daugiau kaip 1 metus, pagal paramą verslui pradėti ar jau reikia pagal paramą verslui plėtoti?

Yra du niuansai:

  • jei įmonė norėtų gauti paramą jau vykdomai veiklai, tuomet paraiška turi būti teikiama pagal veiklos sritį „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4);
  • jei veikianti įmonė norėtų gauti paramą naujai veiklos sričiai pradėti,paraiška gali būti teikiama pagal veiklos sritį „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2).

Dėl verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pakeitimo. Teikdamas paraišką pareiškėjas planavo projektą įgyvendinti per 2 metus, o faktiškai įgyvendino per 1 metus. Į ką atkreipti dėmesį administruojant tokį projektą jo įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG) Rodikliai ir ekonominio gyvybingumo rodikliai turi būti pasiekti tie, kurie buvo suplanuoti projekto pabaigai.

Dėl vietos kontrolės laikotarpio. Vietos projektas pabaigtas vykdyti pvz., 2019 m. birželio 30 d. (pateiktas MP ir galutinė įgyvendinimo ataskaita). Ar projekto kontrolės metai turi sutapti su kalendoriniais metais? Kurie metai yra laikomi pirmaisiais projekto kontrolės metais? Kurie metai yra laikomi paskutiniais projekto kontrolės metais? Už kuriuos metus pareiškėjas turi teikti metinės projekto įgyvendinimo ataskaitas?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG) Administravimo taisyklių 6.32. punktas sako, kad vietos projekto kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos;

PVZ.: Galutinis MP ir ataskaita pateikta 2018-02-03, tai 3 metai bus iki 2021-02-03

Pirma ataskaita bus teikiama iki 2019-04-30 už 2018 metus;
Antra - iki 2020-04-30 už 2019 metus;
Trečia - iki 2021-04-30 už 2020 metus.

Už 2021 m. ataskaita neteikiama, nes nepilni metai.
Pastaba: su paskutine pateikta ataskaita sutikrinami įsipareigojimai (pvz. draudimas) iki 2021-02-03 d.

Dėl vietos projektų viešinimo. Pagal Viešinimo taisykles plakatai ar stendai turi būti iškabinti projekto vykdymo vietoje. Jei projekto įgyvendinimo vieta (fiz. asmens deklaruota gyv. vieta ar įmonės registracijos vieta) ir įsigytų investicijų laikymo vieta skiriasi, ar gali pareiškėjas pasirinkti pats, kurioje iš šių vietų kabinti viešinimo priemonę?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG) Viešinimo priemonės – plakatai, stendai turi stovėti pareiškėjo paraiškoje nurodytoje projekto įgyvendinimo vietoje. 

Aktualioje (nuo 2019-02-15) VP administravimo taisyklių redakcijoje nurodyta, kad „iki mokėjimo prašymo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, pateikimo, vietos projekto vykdytojas turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį...“. Ankstesnėje taisyklių redakcijoje paskolos sutartį buvo galima pateikti  „ne vėliau, kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu...“. Ar paskolos sutartį teikti prie Mokėjimo prašymo (MP)?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG) Jei numatyta „iki MP pateikimo“, vadinasi paskolos sutartis turi būti pateikta prieš MP pateikimą. Šie dokumentai turi būti pateikti VVG. VVG  vietos projekto MP teikia mokėjimo prašymų skyriui, o paskolos sutartį – Leader skyriui. 

Pareiškėjas po Agentūros sprendimo priėmimo prieš paramos  sutarties pasirašymą sugalvoja pakeisti paramos išmokėjimo būdą (pvz., iš sąskaitų apmokėjimo į išlaidų kompensavimo). Ar galimas toks keitimas? Į ką atkreipti dėmesį?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG) Toks keitimas galimas. Reiktų atkreipti dėmesį, ar yra užtikrintas finansavimo šaltinis.

Pagal Viešinimo taisykles plakatai ar stendai turi būti iškabinti projekto vykdymo vietoje. Jei projekto įgyvendinimo vieta (fiz. asmens deklaruota gyv. vieta ar įmonės registracijos vieta) ir įsigytų investicijų laikymo vieta skiriasi, ar gali pareiškėjas pasirinkti pats, kurioje iš šių vietų kabinti viešinimo priemonę?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG) Viešinimo priemonės – plakatai, stendai turi stovėti pareiškėjo paraiškoje nurodytoje projekto įgyvendinimo vietoje. 

Reikalingas papildomas išaiškinimas šių VP administravimo taisyklių punktų ir galimų pavyzdžių pateikimas:
133.3.3. viena tinkama finansuoti išlaida keičiama į kitą tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, kuri skirta tai pačiai ekonominei veiklai vykdyti ir tam pačiam produktui gaminti ir (arba) paslaugai teikti;
133.3.4. kelios tos pačios kategorijos tinkamos finansuoti išlaidos keičiamos į vieną tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, skirtą numatytoms funkcijoms, kurios yra tarp anksčiau patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų, atlikti.

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG) Teikiami pavyzdžiai:
1. Vienas kavos virimo aparatas keičiamas kitu kavos virimo aparatu.
2. Spausdintuvas ir skaneris keičiamas į multifunkcinį įrenginį.

Koks projektas laikomas veiklos projektu?

NMA atsakymas (Virginija Liukpetrytė, 2019-06-04)
Vietos projektams, kurių metu įsigyjamas bet koks ilgalaikis turtas:
1. yra taikomas kontrolės laikotarpis;
IR
2. kontrolės laikotarpiu turi būti numatyti priežiūros rodikliai susiję su įsigyjamomis investicijomis/ projekte vykdoma veikla.
 
Pagrindimas AT 3D-544: 
167. Vietos projektų stebėsena ir kontrolė vykdoma trimis etapais:
167.1. vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu. Taikoma priemonė – patikrų vietoje vykdymas (VPS vykdytoja vykdo savanoriškų darbų atlikimo jų vykdymo vietoje tikrinimą (pavyzdinį Savanoriškų darbų atlikimo jų vykdymo vietoje tikrinimo klausimyną parengia Agentūra) ir 100 proc. praktinių- informacinių seminarų, įvardytų Taisyklių 47.2.4 papunktyje, tikrinimą jų vykdymo vietoje, jeigu juos teikiantis fizinis asmuo neatitinka Taisyklių 47.2.2 papunktyje keliamų reikalavimų lektoriui);
167.2. vietos projektų kontrolės laikotarpiu (netaikoma veiklos ir mokymų vietos projektams), kai VPS įgyvendinimas nėra pasibaigęs. Taikomos šios priemonės: užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų vertinimas (priima ir peržiūri VPS vykdytoja, vertina Agentūra) ir ex-post patikrų vykdymas (vykdo Agentūra). Metinėms ataskaitoms peržiūrėti VPS vykdytojai suteikiamas 5 darbo dienų terminas;
167.3. vietos projektų kontrolės laikotarpiu (netaikoma veiklos ir mokymų vietos projektams), kai VPS įgyvendinimas yra pasibaigęs. Taikomos šios priemonės: užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų vertinimas (vykdo Agentūra) ir ex-post patikrų vykdymas (vykdo Agentūra).

76.4.7. raidė „V“, jeigu įgyvendinamas veiklos vietos projektas, kurio metu neinvestuojama į infrastruktūros kūrimą ir neplanuojama įsigyti ilgalaikio turto.
 
Taisyklės 3D-343
27.1.3.4.1. veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla), didžiausia paramos lyginamoji dalis – 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

Taigi, veiklos projektu yra laikomas tik tas projektas, kurio metu nėra įsigyjamas ilgalaikis turtas.

Keičiant techninį projektą sąmatoje vienos prekės keičiamos kitomis. Ar tikslinga teikti 3 komercinius pasiūlymus kiekvienai prekei (prekių daug ir smulkių). Gal pakaktų patikslintos sąmatos?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG).
Administravimo taisyklių 128 punkitas. Vietos projekto vykdytojas, norėdamas atlikti Sutarties keitimą, turi pateikti VPS vykdytojai motyvuotą prašymą. Prašyme turi būti išdėstomi siūlomi pakeitimai, nurodomos pakeitimų priežastys ir pateikiamas planuojamų keitimų būtinumo pagrindimas, užtikrinama, kad keitimas neturės įtakos pradiniams vietos projekto tikslams, atitikčiai tinkamumo gauti paramą sąlygoms ir reikalavimams, atrankos kriterijams, nepanaikins prisiimtų įsipareigojimų, nemažins priežiūros rodiklių, nurodytų vietos projekto paraiškoje ir verslo plane (kai toks yra). Jeigu vietos projekto vykdytojas prašo leisti keisti projekto tinkamas finansuoti išlaidas, prie prašymo turi būti pateikiami 3 komerciniai pasiūlymai (jei atliktos pirkimų procedūros, turi būti pateikiami pirkimų dokumentai) kiekvienos keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos kainai pagrįsti. Kai dėl pakeitimų projekto investicijų vertė, nustatyta sutartyje, didėja daugiau kaip 2 000 Eur, vietos projekto vykdytojas kartu su prašymu leisti keisti tinkamas finansuoti išlaidas turi pateikti įrodymų, kad turi nuosavų ar skolintų lėšų apmokėti tai tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kuriai neužtenka skirtos paramos sumos.
Taigi, kokiu būdu išlaidos buvo grįstos paraiškoje, taip jos turi būti pagrįstos ir keitimuose.

Kodėl yra tiek, atrodo, papildomų reikalavimų komerciniams pasiūlymams?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG).
Komerciniai pasiūlymai turi būti išrašyti pareiškėjo vardu ir pasirašyti tiekėjų atstovų, o viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) turi būti patvirtinta tik paties pareiškėjo parašu. Prašoma pateikti pasirašytą komercinį pasiūlymą arba pateikti įrodymą, kad toks komercinis buvo siųstas el. paštu.
Taigi, jei komercinis pasiūlymas pateiktas el. paštu arba paimtas iš interneto, tada užtenka pačio pareiškėjo parašo.

Rekvizitai būtini, jog galėtumėte patikrinti įmonę ar užsiima nurodyta veikla.

Kuo skiriasi bendrosios ir netiesioginės administravimo išlaidos?

(2020-02-04, Virginija Liukpetrytė)
Atkreiptinas dėmesys į AT 28.14. punktą, kur numatyta, jog netinkamomis išlaidomis laikomos bendrosios išlaidos ar jų dalis, sutampančios su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi.
Projekto administravimo išlaidos yra priskiriamos prie netiesioginių išlaidų ir apima šias išlaidas:
Projekto administravimo ir susijusias išlaidas:

Projekto vykdytojo ir(ar) partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą;
Projektą administruojančių asmenų mokymo projekto administravimo klausimais išlaidas;
Su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidas;
Su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidas;
įrangos, transporto priemonių kai jos susijusios su projekto administravimu, nuomos išlaidas;
Projekto administravimo paslaugų pirkimo išlaidas;
Projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių paslaugų ir ryšio išlaidas ir įgyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidas;
Kitas su projekto administravimu susijusias išlaidas

Finansinių paslaugų pirkimo išlaidas (avanso draudimo, kredito įstaigos mokesčių ir kitų finansinių paslaugų pirkimo išlaidas);
Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidas;
Turto draudimo išlaidas

Administravimo išlaidomis, kurios priskiriamos prie bendrųjų išlaidų, laikoma:
Buhalterinės apskaitos tvarkymas;
Projekto ataskaitų rengimas (dauginimas, spausdinimas, siuntimas, pristatymas, taisymas);
Projekto mokėjimo prašymų rengimas (dauginimas, spausdinimas, siuntimas, pristatymas, taisymas);
Projekto darbuotojų samdymas, atleidimas, dokumentų tvarkymas, darbo užmokesčio skaičiavimas, išmokėjimas, bendrieji mokymai (darbo, priešgaisrinės saugos ir pan. klausimais);
Projekto pirkimų rengimas, skelbimas, administravimas, sutarčių su laimėtojais sudarymas, priežiūra, mokėjimai ir pan.;
Įmonės/organizacijos IT sistemos priežiūra, atnaujinimas, tinklapio atnaujinimas (išskyrus, jeigu kuriamas naujas tinklapis įgyvendinamam projektui);
Teisinių reikalavimų, susijusių su projekto įgyvendinimu, vykdymas ir pan.

Taigi, jei projekte prašomos bendrosios išlaidos ir netiesioginių išlaidų norma, būtina nurodyti konkrečias išlaidas, kurios leidžiamos prie bendrųjų, o kurios prie netiesioginių. Dubliuoti išlaidas griežtai negalima.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai