Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Dažniausi klausimai

Darbo vieta

1. Kaip apskaičiuoti savanoriškos veiklos 1 darbo vietos valandų skaičių per metus?

Metinį vidutinį darbo dienų skaičių dauginti iš 8 val. 2019 metais metinis vidutinis darbo dienų skaičius, pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą, esant penkių darbo dienų savaitei, yra 251 darbo diena (251*8=2008 valandos).

2. Kaip apskaičiuoti paramą sąlyginei naujai darbo vietai sukurti?

Maksimali galima projekto paramos suma yra lygi vienai darbo vietai (visam etatui), pagrįsta 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus. (Pvz. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ maksimali galimos projektui paramos suma – 46500,00 Eur. Siekdamas maksimalios paramos sumos pareiškėjas turi įsipareigoti sukurti vieną pilną naują darbo vietą (ši darbo vieta gali susidaryti iš kelių nepilnų etatų, bet bendra šių etatų suma turi būti nemažesnė, kaip vienas pilnas etatas). Jei pareiškėjas planuoja paprašyti 23250 Eur, jis turi įsipareigoti sukurti ne mažiau kaip 0,5  naujos darbo vietos. Taip atitinkamai proporcingai galima apsiskaičiuoti visus sąlyginės darbo vietos dydžius, kurie yra privalomi siekiant reikalingos paramos.

3. Ar galima prašyti paramos įmonei, jau vykdančiai veiklą daugiau kaip 1 metus, pagal paramą verslui pradėti ar jau reikia pagal paramą verslui plėtoti?

Yra du niuansai:

  • jei įmonė norėtų gauti paramą jau vykdomai veiklai, tuomet paraiška turi būti teikiama pagal veiklos sritį „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4);
  • jei veikianti įmonė norėtų gauti paramą naujai veiklos sričiai pradėti,paraiška gali būti teikiama pagal veiklos sritį „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2).

 4. Ar gali teikti projektą verslui ūkininkas, kuris nėra baigęs įgyvendinti projekto, susijusio su ūkininkavimu.

Gali, vietos projektų įgyvendinimo taisyklių 18.1.1. papunktis nurodo, kokiomis alternatyvomis reikia vadovautis.

"...vietos projekto paraišką teikiantis asmuo turi:

18.1.2. neturėti nė vieno nepabaigto įgyvendinti vietos projekto arba būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu (netaikoma savivaldybių administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms). Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga laikoma vietos projekto vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo Agentūroje diena. Tuo pat metu KPP lygmeniu leidžiama įgyvendinti ne daugiau kaip (nurodomos alternatyvos):

18.1.2.1. vieną projektą, susijusį su investicijomis į infrastruktūrą, verslą (įskaitant NVO, bendruomeninį ar socialinį verslą), prekių gamybą, paslaugų teikimą (pvz., verslo kūrimo, verslo plėtros, kaimų atnaujinimo), ir vieną projektą, susijusį su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymų, kultūros renginių, stovyklų organizavimo);

18.1.2.2. du projektus, susijusius su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą.

5. Ar gali pareiškėjas pateikti vienu metu daugiau negu vieną projektą (jeigu abu būtų finansuojami, paskui jis pats pasirinktų, kurį įgyvendinti).

Yra tokia galimybė, bet taisyklių 72 punktas numato tam tikras sąlygas ir išlygas: 

"72. Per vieną konkrečios priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (viena vietos projekto paraiška taip pat laikomas integruotas vietos projektas arba dvisektoris vietos projektas, teikiamas pagal vieną ar kelias priemones ir (arba) veiklos sritis). Ši nuostata gali būti netaikoma pareiškėjui – savivaldybės administracijai, jos įstaigai ar įmonei, teikiančiai viešosios infrastruktūros tvarkymo ir (arba) kūrimo vietos projektus ir jeigu priemonės ir (arba) veiklos srities finansavimo sąlygų apraše nurodyti atrankos kriterijai sudaro galimybes atrinkti geriausius to paties pareiškėjo pateiktus vietos projektus (t. y. kai to paties pareiškėjo pateikti keli vietos projektai gali konkuruoti tarpusavyje). Tuo atveju, jeigu VPS vykdytoja per vieną kvietimo teikti vietos projektų paraiškas laikotarpį, vietos projektų paraiškas priima pagal daugiau nei pagal vieną VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį, pareiškėjas, teikdamas vietos projektų paraiškas turi vadovautis šio punkto nuostatomis ir šių Taisyklių 18.1.2 papunkčio nuostatomis (žiūr. Dažniausi klausimai, t.y. šios rubrikos, 4 komentaras).

6. Ar galima panaudoti sutuoktinio pinigus įnašui patvirtinti?

Nacionalinė mokėjimo agentūra taip aiškina šį klausimą: pinigai gali būti bendri ir valdomi bendrosios jungtinės nuosavybės pagrindu, t. y. gali būti naudojami įnašui patvirtinti, tačiau tokiu atveju turi būti pateiktas raštiškas sutuoktinės patvirtinimas, jog leidžia naudoti bendrus pinigus projektui finansuoti.

7. Ar mokymų priemonės tikslinė grupė gali būti potencialūs Rokiškio r. VVG teritorijos pareiškėjai?

Taip. Pakeitus Rokiškio kaimo plėtros strategiją, tiksline mokymų priemonės grupe gali būti ir potencialūs pareiškėjai.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai