Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Yra lėšų vaikų ir jaunimo vasarai. Savivaldybė laukia projektų

Rokiškio rajono savivaldybė skelbia papildomą 2020 m. vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursą. Paraiškos priimamos iki liepos 31 d. 

Konkurso tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes per mokinių vasaros ir kitas atostogas.

Konkurso uždaviniai:
skatinti vaikus dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, plėtoti šios veiklos įvairovę ir saviraiškos poreikių tenkinimą;
sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų vasaros ir kitų atostogų metu.

Savivaldybės lygmens vaikų vasaros poilsio programos sudaro galimybę jose dalyvauti Rokiškio rajono savivaldybės vaikams.

Rokiškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) konkurso būdu dalinai finansuoja savivaldybės lygmens programas, kurių teikėjai turi kitų finansavimo šaltinių (nemokamo maitinimo, kitų projektų, tėvų, rėmėjų ir kt.) Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta neformaliojo švietimo veikla, kai:

vadovaudamiesi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. AV-299 „Dėl Rokiškio rajone organizuojamų vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, yra pasitvirtinę Stovyklų organizavimo tvarką, kuri yra viešinama įstaigos / organizacijos interneto svetainėje;

nevyriausybinės organizacijos, yra pateikusios duomenis apie organizaciją Rokiškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų registrui ir pateikusios finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų ir jaunimo socializacijos programos projektų konkurso paraiškos formą (1 priedas) ir pateikti iki 2020 m. liepos 31 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Respublikos g. 94, 805a kab. arba atsiųsta adresu: Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis.

Užpildyta paraiška teikiama įrišta arba įsegta 1 egzemplioriumi.

Paraiška

Konkurso tvarka (ISAK 2020-05-19 Nr. 462; ISAK 2020-07-10 Nr. AV-665)

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai