Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG darbo grupės dirbo prie kokybės kriterijų

VVG, ruošdamasi trečiajam  vietos projektų surinkimo etatpui, suorganizavo valdybos darbo grupių jungtinį posėdį. Posėdžio pagrindinė darbotvarkės tema buvo VPS III kvietimo priemonių VP naudos (kokybės) vertinimo sistemos sukūrimas.

Per trečiąjį VPS kvietimą bus skelbiamas projektų surinkimas pagal priemones: „Ūkio ir verslo plėtra“ (abi veiklos sritys - „Parama verslui pradėti“ ir „Parama verslui plėtoti“; „Kultūros ir gamtos paveldas“ (veiklos sritis „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“); „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (veiklos sritis: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“).

Šioms veiklos sritims valdybos darbo grupių posėdžio dalyviai siūlys valdybai tvirtinti tokius atrankos kriterijus:

VPS veiklos sritis: "Parama verslui pradėti"

Kriterijus

Balai

Projekte numatyta santykinai mažesnė paramos investicija sąlyginei naujai darbo vietai sukurti, proc.  (skaičiuojama proc. nuo maksimalios galimos paramos sumos – 50000 Eur, taikoma formulė:

X=

100 x PPS

50000 x DV

kai PPS – prašoma paramos suma, Eur, DV- per projektą kuriamos sąlyginės darbo vietos, vnt.)

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

30 proc. (imtinai) ir mažiau;

20

nuo 30 proc. iki 50 proc. (imtinai);

15

nuo 50 proc. iki 70 proc. (imtinai);

10

nuo 70 proc. iki 90 proc. (imtinai).

5

Pareiškėjas įsipareigoja įdarbinti daugiau jaunų žmonių (iki 40 metų), proc. (didesnis proc. projektu suplanuotų naujų darbo vietų sukurti jauniems žmonėms (priėmimo į darbą dieną darbuotojas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus).

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

30 proc. (imtinai) ir daugiau projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

20

nuo 25 proc. (imtinai) iki 30 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

15

nuo 15 proc. (imtinai) iki 25 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

10

nuo 5 proc. (imtinai) iki 15 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų.

5

Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu).

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

10

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, ir besiribojančių seniūnijų, kurios yra Rokiškio r. VVG teritorijoje, lygmeniu;

10

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, lygmeniu.

5

Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, proc. (vertinama pagal galimą maksimalų intensyvumą ir už kiekvieną sumažintą procentą skiriama po vieną balą, bet ne daugiau, kaip 20 balų).

20

Projekte suplanuotas didesnis grynasis pelningumas, proc.

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

5 proc. (imtinai) ir daugiau

20

nuo 4 proc. (imtinai) iki 5 proc.

15

nuo 3 proc. (imtinai) iki 4 proc.

10

daugiau kaip 2 proc. iki 3 proc.

5

Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise.

10

VPS veiklos sritis: „Parama verslui plėtoti“

Projekte numatyta santykinai mažesnė paramos investicija sąlyginei naujai darbo vietai sukurti, proc. (skaičiuojama proc. nuo maksimalios galimos paramos sumos – 46500 Eur, taikoma formulė:

X=

100 x PPS

46500 x DV

kai PPS – prašoma paramos suma, Eur, DV- per projektą kuriamos sąlyginės darbo vietos, vnt.)

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

30 proc. (imtinai) ir mažiau;

20

nuo 30 proc. iki 50 proc. (imtinai);

15

nuo 50 proc. iki 70 proc. (imtinai);

10

nuo 70 proc. iki 90 proc. (imtinai).

5

Pareiškėjas įsipareigoja įdarbinti daugiau jaunų žmonių (iki 40 metų), proc. (didesnis proc. projektu suplanuotų naujų darbo vietų sukurti jauniems žmonėms (priėmimo į darbą dieną darbuotojas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus).

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

30 proc. (imtinai) ir daugiau projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

20

nuo 25 proc. (imtinai) iki 30 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

15

nuo 15 proc. (imtinai) iki 25 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

10

nuo 5 proc. (imtinai) iki 15 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų.

5

Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu).

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

10

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, ir besiribojančių seniūnijų, kurios yra Rokiškio r. VVG teritorijoje, lygmeniu;

10

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, lygmeniu.

5

Projekte numatyta investicija į atsinaujinančius energijos išteklius ar energetiniam efektyvumui didinti.

15

Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai (nustatoma pagal ekonominės veiklos rūšį).

15

Projekte numatyta investicija į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą (ši projekto veikla neturi būti susijusi su verslo proceso technologijų modernizavimu ar profesinės rizikos privalomų reikalavimų išpildymu; tinkama veikla – buitinių, sanitarinių ir higienos patalpų, kurios skirtos  darbuotojų asmeninei higienai, fiziologinėms reikmėms, poilsiui,  ir pan. įrengimas, pagerinimas).

20

VPS veiklos sritis: „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“

 

Projektas teikia naudą didesnei Rokiškio r. VVG teritorijai

(turės poveikį kelių kaimų/miestelių bendruomenių gyvybingumui ir yra dokumentais įrodyta, kad bendruomenėms pristatyta projekto idėja, aptartos galimos naudos. Vertinama pagal bendruomenių, su kuriomis vyko projekto aptarimas, skaičių).

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

jei pareiškėjas į projektą įtraukia bent 2 partnerius – bendruomenines organizacijas, arba 1 partnerį – bendruomeninę organizaciją ir projekto idėją pristato bent 2 (neskaičiuojant partnerio) arti projekto vietos esančių kaimų ir miestelių gyventojų bendruomenėms;

20

 

jei pareiškėjas į projektą įtraukia arba 1 partnerį - bendruomeninę organizaciją ir projekto idėją pristato bent 1 arti projekto vietos esančiai kaimo, miestelio gyventojų bendruomenei;

10

 

jei pareiškėjas projekto idėją pristato bent 2 arti projekto vietos esančioms kaimų ir miestelių gyventojų bendruomenėms

5

 

Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu). 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

10

 

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, ir besiribojančių seniūnijų, kurios yra Rokiškio r. VVG teritorijoje, lygmeniu;

 10  
 inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, lygmeniu.  5  

Projekto poreikis suderintas su institucijomis saugančiomis ir populiarinančiomis kultūros paveldo objektus ir (arba) saugomas teritorijas.

Pagal projekto pobūdį teikiamas projekto idėjos suderinimas su Kultūros paveldos departamentu arba Regioninio parko direkcija

20

 

Kuriama infrastruktūra, skirta aktyviam laisvalaikiui (pvz. kultūros, sporto renginiams, vietos gyventojų ir turistų įveiklinimo, pažinimo ugdymo erdvės, edukaciniai keliai ir pan.).

20

 

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo VVG teritorijoje veikia ne trumpiau kaip 1 metus

 10  
 Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena:  20  
nuo 300 (imtinai) ir daugiau gyventojų 20  
nuo 200 (imtinai) iki 300 gyventojų 15  
nuo 100 (imtinai) iki 200 gyventojų 10  
nuo 50 (imtinai) iki 100 gyventojų 5  

 

VPS veiklos sritis: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“

Projekto vykdytojas (pareiškėjas ir (arba) partneris) per pastaruosius 5-erius metus yra įgyvendinęs daugiau ES projektų (vertinama pagal pateiktus patikrinamus duomenis)

 20

4 projektus ir daugiau

 

 20
3 projektus  15
2 projektus 10
1 projektą  5
 

Į projektą įtrauktos suinteresuotos gyventojų grupės  (suinteresuotos grupės vertinamos pagal projekto tikslą ir pobūdį; projekto idėja pristatyta suinteresuotų gyventojų grupių renginiuose, dokumentais patvirtintas poreikis)

  •  Jeigu projektas kreipiamas į soc. Grupes, tai tų soc. Grupių atstovams ir įtraukiami jų atstovai į projekto valdymo darbo grupę
  •  Jeigu projektas susijęs su perdibimu – tuomet pristatymas augintojams, kad būtų poreikis. Ir tiems, kam nauda teks iš uždirbto pelno (soc. grupėms)
 20

Projekte numatyta santykinai mažesnė paramos investicija sąlyginei naujai darbo vietai sukurti, proc.  (skaičiuojama proc. nuo maksimalios galimos paramos sumos – 50000 Eur, taikoma formulė:

X=

100 x PPS

50000 x DV

kai PPS – prašoma paramos suma, Eur, DV- per projektą kuriamos sąlyginės darbo vietos, vnt.)

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

30 proc. (imtinai) ir mažiau;

20
nuo 30 proc. iki 50 proc. (imtinai); 15
nuo 50 proc. iki 70 proc. (imtinai); 10
nuo 70 proc. iki 90 proc. (imtinai). 5

Projekto veiklos vykdomos objektuose ir teritorijose, kurie įtraukti į oficialius saugomų objektų registrus: nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registrą, saugomų teritorijų registrą.

10

Projekto veiklos vykdomos atskirties teritorijose (nuo rajono centro nutolusiose teritorijose)

20

25 km (imtinai) ir daugiau

20

20 km (imtinai) iki 25 km

15

15 km (imtinai) iki 20 km

10

nuo 10 km (imtinai) iki 15 km

5

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos VVG teritorijoje veikia ne trumpiau, kaip 1-erius metus

10

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai